Теле болон цахим хичээлийн сургалтын үйл ажиллагааны үр дүн