2021-2022 оны хичээлийн жилийн сургалт, семинарын хуваарь /эхний хагас жил/