СУРАГЧДЫН ӨВЛИЙН АМРАЛТАД ЗОРИУЛСАН “ЦАХИМ КОНТЕНТ”-ИЙН ХУВААРЬ
(2021 оны нэгдүгээр сарын 11-15)