НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2021-2022 оны хичээлийн жилд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 122 сургуульд 923, 146 цэцэрлэгт 649, нийт 268 байгууллагад 1572 багш, ажилчдын сул орон тооны мэдээллийг хүргэж байна.

Ажлын байрыг сонирхсон иргэд тухайн байгууллагад хандана уу.

ЕБС-ийн сул орон тооны мэдээлэл

Цэцэрлэгийн сул орон тооны мэдээлэл