Нийслэлийн боловсролын салбарын 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний танилцуулга

2022.03.15

            Улс, нийслэл, дүүргийн төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр нийслэл хотод өмнөх онуудаас он дамжин хэрэгжиж буй болон 2022 онд шинээр хэрэгжихээр батлагдсан 51 сургууль, 92 цэцэрлэг, 27 бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор, 4 спорт заал, 2 дотуур байр, нийт 176 боловсролын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ хэрэгжиж байна.

           Монгол Улсын 2022 оны төсөвт 7 сургууль, 17 цэцэрлэг, 7 бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор, 1 спорт заал, нийт 32 барилга байгууламж шинээр барих хөрөнгө батлагдсан.

          Нийслэлийн 2022 оны орон нутгийн төсөвт 6 сургууль, 9 цэцэрлэг 9 бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор, 1 спорт заал, 2 дотуур байр, нийт 27 барилга барих хөрөнгө батлагдсан. Мөн Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн хүрээнд 2022 онд шинээр 3 цэцэрлэг баригдахаар төлөвлөгдсөн.

          Энэхүү нийслэлийн боловсролын салбарт хэрэгжиж буй 176 сургууль, цэцэрлэгийн барилгыг санхүүгийн эх үүсвэрээр задлан харуулбал дараах байдалтай байна.

    Улсын төсөв Нийслэлийн төсөв Дүүргийн төсөв АХБ-ны зээлийн төсөл Бусад төслүүд Дүн
1 Сургууль 35 8   7 БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж-1 51
2 Цэцэрлэг 58 11 ХУД-3 17       Гэр хорооллыг хөгжүүлэх төсөл- 3 92
3 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор  

18

 

9

       

27

4 Спорт заал 3 1       4
5 Дотуур байр   2       2
  Дүн 114 31 3 24 4 176

 

       Монгол Улсын 2022 оны төсөвт батлагдсан боловсролын салбартай холбоотой хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнээс нийт 27 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрх нийслэл хотод шилжин ирсэн. Дээрх 27 төсөл арга хэмжээнээс 15 нь шинээр баригдах сургууль, цэцэрлэгийн барилга, 2 нь өмнөх онуудад ашиглалтад орсон сургууль, цэцэрлэгийн үлдэгдэл санхүүжилт, үлдсэн 10 нь тоног төхөөрөмж, тохижилтын төсөл, арга хэмжээнүүд байна.

Тендер зарлагдсан

 

Сургуулийн барилга, спорт заал /БЗД, 26-р хороо/, Цэцэрлэгийн барилга /СХД, 42-р хороо/,

2
Тендер шалгаруулалт хүлээгдэж байгаа

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /БНД, 3-р хороо/, Цэцэрлэгийн барилга /БЗД, 2-р хороо/, Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /СХД, 33-р хороо/, Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /СХД, 21-р хороо/, Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах /СХД, 37-р хороо/, Сургуулийн барилгын өргөтгөл /СБД, 31-р сургууль/, Цэцэрлэгийн барилга /БЗД, 24-р хороо/,  Цэцэрлэгийн барилга /СХД, 23-р хороо/, Цэцэрлэгийн барилга /СХД, 43-р хороо/, Цэцэрлэгийн барилга /СХД, 40-р хороо/, Цэцэрлэгийн барилга /СБД/, Цэцэрлэгийн барилга /ХУД, 18-р хороо/, Цэцэрлэгийн барилга /БГД/

13

 

         Дээрх ажлуудаас тоног төхөөрөмж, тохижилтын 7 төсөл, арга хэмжээнд Нийслэлийн Боловсролын газар захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахаар батлагдаад байна.

         Монгол Улсын 2022 оны төсөвт батлагдсан нийслэлийн боловсролын салбартай холбоотой нийт 20 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрх Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт шилжсэн.

          Монгол Улсын 2022 оны төсөвт шинээр баригдахаар батлагдсан 32 сургууль, цэцэрлэгийн барилгаас 17 сургууль, цэцэрлэгийн барилгын барилгын худалдан авах ажиллагааны эрх Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжсэн. Энэхүү төсөл, арга хэмжээний явц дараах байдалтай байна.

Тендер зарлагдсан

 

Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор, /БГД, Өргөө цэцэрлэг, Тусгай хэрэгцээт хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, 150 ор, /ЧД, 17-р хороо/, Сургуулийн барилга,/ХУД, 8-р хороо/, Сургуулийн спорт заалны барилга, /ХУД, 60-р сургууль/, Сургуулийн барилга буулгаж барих /БГД, 93-р сургууль/, Сургуулийн барилга /НД, 5-р хороо/

 

 

6

Тендер шалгаруулалт хүлээгдэж байгаа

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /БГД, 10-р хороо/, Сургуулийн барилга буулгаж, барих /БГД, 28-р сургууль/, Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 300 ор /БГД, 24-р хороо/, Цэцэрлэгийн барилга буулгаж барих /БЗД, 52-р цэцэрлэг/, Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /НД, 4-р хороо/, Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /ХУД, 4-р хороо/, Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /ХУД, 8-р хороо/, Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, барих /ХУД, 49-р цэцэрлэг/, Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, барих /ЧД, 108-р цэцэрлэг/, Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, барих /ЧД, 74-р цэцэрлэг/, Сургуулийн барилга, 960 суудал, спорт заал /ЧД, 17-р хороо/,

 

 

 

11

 

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР