Нийслэлийн Боловсролын газрын шагналын журам

НБГ-ын даргын 2015 оны А/41 дүгээр тушаал