НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

2021 ОНД ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЛБАН ХААГЧДЫН СУДАЛГАА

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Албан тушаалд томилогдсон шийдвэрийн огноо, дугаар
1 Д.Чинбаатар Эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 2021.02.08 Б/04
2 Г.Уранбайгаль Өргөдөл гомдол, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн 2021.07.01, Б/15
3 М.Цогзолмаа Орлогч дарга 2021.10.18, Б/21
4 Г.Дашдулам Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 2021.11.12, Б/22