НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАРТ 2021 ОНД ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЛБАН ХААГЧДЫН СУДАЛГАА

3-р улирлын байдлаар

Албан  хаагчийн нэр Албан тушаал

Албан тушаалд томилогдсон шийдвэрийн огноо, дугаар

1 Г.Уранбайгаль Өргөдөл гомдол, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн 2021.07.01, Б/15

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР