Нийслэлийн багш нарын ур чадварын уралдааныг зохион байгуулах удирдамж