“Дэлхийн усны өдөр”-ийн хүрээнд Туул голын сав газрын захиргаанас сурагчдад газрын доорх усыг танин мэдүүлэх, ач холбогдлыг ойлгуулах зорилгоор цахим танилцуулга бэлтгэн ирүүлснийг та бүхэн дээ хүргэж байна.

Энэхүү танилцуулга видео хичээлийг нийслэийн ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудөөрийн цахим хуудсанд байршуулж, багш сурагчдад хүргэж, мэдээллийг түгээнэ үү

Танилцуулга видео татах линк: https://www.youtube.com/watch?v=VUbCChZyLvc