Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, аргазүйчдэд зориулсан графикт сургалтыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр https://teams.live.com/-аар зохион байгуулж  556 оролцогчийг хамруулав. (9 дүүргийн 248 эрхлэгч, 308 арга зүйч)  Сургалтыг НБГ-ын мэргэжилтэн З.Болормаа, Багануур дүүргийн 235, Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч М.Нэргүй, А.Алтанзаяа нар хамтран зохион байгуулж дараах сэдвийн хүрээн дэх агуулгыг танилцууллаа.

  1. Үр дүнд суурилсан удирдлага: Төлөвлөлт, манлайлал
  2. Сургалтын технологи – Манлайлал
  3. Төсөлт ажлыг зохион байгуулах аргазүй

Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих сургалтын төвийг зохион байгуулах нь