НЗД-ын 2020 оны 12 дугаар сарын 12-ны *Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай* А/1320 дугаар захирамж