Төрийн албаны тухай хууль, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу НБГ-ын даргын 2021 оны А/109 дугаар тушаалаар байгууллагын албан хаагчдаас ар гэрт нь 2020 онд гачигдал гарсан 4 албан хаагчдад 1.600.000 төгрөгний буцалтгүй тусламжийг олгов.